Menu
KULTURA
a SPORT Multifunkční centrum Kultura a sport Doksy
Multifunkční centrum Kultura a sport Doksy

Rezervační systém

PROVOZNÍ ŘÁD

AREÁLU FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ A ZÁZEMÍ ŠATEN S KOMUNITNÍM CENTREM

Zřizovatel: OBEC DOKSY

Provozovatel : SK DOKSY z.s.

Vymezení: plocha fotbalového hřiště a přilehlé okolí, budova šaten a komunitního centra

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto

provozním řádem včetně příloh a dodržovat veškerá jeho ustanovení.

 

ÚČEL VYUŽITÍ SPORTOVNÍ PLOCHY A ZAŘÍZENÍ

 1. Fotbalové hřiště je určeno pro hru kopané.
 2. Asfaltová plocha je dočasně využívána pro parkování během sportovních akcí.
 3. Součástí areálu je provozní objekt (kabiny pro sportovce), ve kterém jsou umístěny šatny, umývárny a technické zázemí včetně zpevněných ploch okolo provozního objektu.
 4. Sportovní plocha a provozní objekt jsou určeny pro veřejnost a mohou být na základě dohody v určitých hodinách vyčleněny pro školské, sportovní a zájmové spolky a organizace obce.
 5. K jinému účelu, mohou být sportovní plochy použity pouze po předchozím odsouhlasení s SK Doksy z.s.
 6. V provozním objektu je v průběhu provozní doby pro návštěvníky areálu volně přístupné WC včetně WC pro návštěvníky s omezenou schopností pohybu. Šatny a umývárny mohou být návštěvníky areálu využívány při vyhrazení (pronájmu) sportovní plochy za předem dohodnutých podmínek.

 

SPRÁVA HŘIŠTĚ

 1. Fotbalové hřiště a okolí spravuje SK Doksy z.s.
 2. SK Doksy z.s. zajišťuje pravidelnou údržbu a přípravu trávníku fotbalového hřiště a běžné údržby zeleně v areálu.
 3. Pověřená osoba (správce) dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu pro návštěvníky hřiště. Správce je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní řád pro návštěvníky.
 4. Provozovatel neručí za odložené věci v areálu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť.
 5. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.
 6. Úrazy a škody na majetku provozovatele je návštěvník povinen neprodleně oznámit správci.
 7. Údržba a provoz hřiště se bude řídit dle rozpisů jednotlivých soutěžních utkání a tréninkového plánu SK Doksy z.s. a Plánu pro celoroční údržbu trávníku.

PROVOZNÍ DOBA

PO-NE 8 – 22 hodin pro veřejnost *)

*) Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí školských, sportovních a zájmových spolků a organizací popř. skupin občanů dle předem dohodnutých podmínek a dále s ohledem na aktuální povětrnostní podmínky.

UŽÍVÁNÍ SPORTOVNÍCH PLOCH A VYBAVENÍ

 1. Užívání sportovního areálu je pro veřejnost zdarma
 2. Šatny a umývárny mohou být návštěvníky areálu využívány při sportovních akcích nebo po předchozí domluvě s SK Doksy z.s.

 

ZÁVĚR

 1. Provozní řád sportovního areálu včetně příloh bude umístěn na viditelném místě u vstupu do areálu.
 2. Provozní řád nabývá platnosti dnem 1.9.2018.

 

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – Provozní pokyny pro návštěvníky veřejného sportovního areálu v obci Doksy.

Příloha č. 2 – Ceník pronájmu Sálu

Příloha č. 3 - Harmonogram údržby

 

Příloha č.1

Provozního řádu areálu fotbalového hřiště a zázemí šaten s komunitním centrem Doksy

 

PROVOZNÍ POKYNY

Pro návštěvníky areálu fotbalového hřiště a zázemí šaten s komunitním centrem obce Doksy

 1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé /návštěvníci veřejného víceúčelového sportovního areálu povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem, tj. správce hřiště, dozorujících osob a pořadatelů sportovních nebo jiných akcí v areálu.
 2. Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý, kdo vstupuje do sportovního areálu hřiště.
 3. Správce hřiště, dozorující osoba nebo pořadatel dohlíží nad dodržování pořádku a Provozního řádu.
 4. Užívat areálu je možno pouze v provozní době.
 5. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli areálu.
 6. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní a jiné činnosti, provozovatel neodpovídá.
 7. Za děti v celém areálu zodpovídají rodiče nebo zákonný zástupce, nebo osoba které bylo dítě svěřeno.
 8. Provozovatel neručí za odložené věci a peníze návštěvníků.
 9. Do areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností, návštěvník je rovněž povinen si vnesené věci odnést.
 10. Veškeré zařízení a plochy areálu musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
 11. V celém víceúčelovém sportovním areálu je přísně zakázáno:
 • Manipulace s otevřeným ohněm a skleněnými lahvemi.
 • Požívání omamných či toxických prostředků.
 • Jízda na kole, elektro kolech, motorkách, elektro koloběžkách a podobně mimo přístupové komunikace
 • Volné pobíhání psů a jiných zvířat po areálu.
 • Vstup psů a jiných zvířat na sportovní plochu
 • Odhazovat použité žvýkačky a nedopalky
 • Věšet se na ochranné sítě, sítě na fotbalových brankách, přímo na fotbalové branky pevně uchycené v zemi nebo přenosné.
 • Ničit zeleň a venkovní inventář sportovního areálu.
 • Přemísťovat volný inventář areálu.
 • Je zakázán vstup podnapilým osobám či osobám pod vlivem omamných látek.
 • Je zakázána neoprávněná manipulace s příslušenstvím hřiště a poškozování vybavení i hřiště samotného a provozní budovy včetně popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení.
 • Vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít.
 • Vnášet neskladné či objemné předměty nesouvisející s provozem areálu.
 • Vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky .
 • Házet předměty jakéhokoli druhu na sportovní plochy či do prostor pro návštěvníky.
 • Pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající sportovní akce bez povolení pořádající organizace.
 • Odhazování odpadků mimo místa k tomu určená.

 

 1. Při konání všech sportovních a kulturních akcí zejména fotbalových zápasech SK Doksy z.s., přebírá dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu pořadatelská služba dané akce.
 2. Při konání všech sportovních a kulturních akcí pořádaných jinými zájmovými sdruženími a organizacemi, přebírá dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu pořadatelská služba dané zájmové složky.
 3. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení.
 4. Pořadatelská služba je oprávněná vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena a k bezproblémovému průběhu sportovní akce.
 5. Kromě pořadatelské služby je oprávněná k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Obecní policii a Policii.
 6. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).
 7. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem, pořadatelskou službou nebo jinými odpovědnými osobami z areálu vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

 

DŮLEŽITÉ TELEFONNÍ KONTAKTY:

 

Správce areálu 724721812

Obecní úřad Doksy 312691421

Tísňová linka 112

Záchranná lékařská služba 155

Policie ČR 158

Hasiči 150

 

Příloha č.2

 

CENÍK PRONÁJMU SÁLU

CENÍK PRONÁJMU SÁLU:

Komerční využití (např.: firemní akce, školení) ………… 500Kč / hod. nebo 3.000Kč + DPH na celý den

Soukromé akce občanů (např.: oslavy, svatby) …………………………………     1.000Kč / den vč. DPH

Obecní akce, obecní spolky, zájmová sdružení v obci ………………………………… Zdarma

Vratná kauce pronájmu ……………………………………………………………...…. 5.000Kč

Krátkodobé akce (např. besedy, promítání) ……………………………………………. 200 Kč + DPH

Periodické hodiny (např. cvičení, kroužky) nad 48 hod. za rok ……………. 200 Kč – osvobozeno od DPH

*kauce neplatí pro Obecní akce, obecní spolky, zájmová sdružení v obci apod.

Pravidla provozu sálu, předávání sálu a stanovení zodpovědností pronajímatele budou součástí smlouvy o pronájmu. 

Obecní akce, obecní spolky, zájmová sdružení v obci mají vždy přednost pokud budou včas rezervovány.

Příloha č.3

Harmonogram údržby, revizí a oprav

Úklid venkovní plochy – bude prováděn denně, vždy před zahájením provozu. Provádí správce hřiště.

- Úklid a odvoz odpadků z plochy hřiště, vysypání odpadkových košů

- Pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu a mobiliáře

Péče o zeleň – provádí průběžně SK Doksy z.s.

- Sekání a úklid trávy

- Drobné prořezy keřů a dřevin

Vždy je třeba se nejméně týden před plánovanou akcí dostavit na OÚ Doksy, kde bude sepsána smlouva o nájmu, zaplacen poplatek a zapůjčeny klíče k sálu na SK Doksy.

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Komunitní centrum

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11
1
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Počasí

dnes, neděle 5. 2. 2023
oblačno 2 °C -3 °C
pondělí 6. 2. polojasno 0/-4 °C
úterý 7. 2. jasno 0/-5 °C
středa 8. 2. jasno 2/-5 °C
Partneři